BKD Ouditeure Dienste Besonderhede

 Finansiële Oudit Diensteadvies oor beleggings

 • Oudit van finansiële state
 • Onafhanklike oorsigte van finansiële jaarstate in terme van die nuwe maatskappywet
 • Forensiese ondersoeke
 • Finansiële ondersoeke na aangeleenthede soos lae rendement op beleggings, hoë bokoste, abnormaal hoë voorraadpeile en vermoedelike bedrog
 • Aandeelhouers verslae
 • Die opstel van kontantvloeistate en finansiële inligting vir banke en ander finansiële instellings ter ondersteuning van leningaansoeke

Besigheidstudies & Dienstestrategiese beplanning

 • Die uitvoer van winsverbeteringstudies
 • Advies oor oornames, samesmeltings en rekonstruksies
 • Die berekening van die waarde van belange in ondernemings
 • Kontantvloei beplanning
 • Bestuurskonsultasie
 • Strategiese beplanning en implementering
 • Interne bestuurswerkswinkels

finansiele verslae

Boedel Dienste

 • Boedel –en finansiële beplanning
 • Optrede as eksekuteurs en administrateurs van boedels en as trustees van familie- en ander trusts
 • Boedelbelasting

Belasting Dienste & Adviesbldo services

 • Die voltooiing van inkomstebelastingopgawes vir individue en maatskappye
 • Skakeling met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens namens die kliënt
 • Advies oor die implikasies van inkomstebelastingwetgewing
 • Advies oor ander vorme van belasting soos LBS, maatskappybelasting, boedelbelasting, skenkingsbelasting, kapitaalwinsbelasting, BTW en SDL
 • Bystand met SARS ondersoeke asook besware en appèlle heens SARS 

Ander Dienstefinansiele jaarstate

 • Die byhou van rekeningkundige rekords en verwante stelsels, en aanbevelings oor wysigings en verbeterings
 • Optrede as arbiters
 • Die opstel van finansiële verslae vir voorlegging aan direksies, bestuur, aandeelhouers of statutêre liggame
 • Advies oor rekenaarstelsels en die installering en implementering daarvan
 • Die verskaffing van sekretariële en aandeleregisterdienste
 • Algemene advies oor finansiële en bestuursaangeleenthede en beleggings
 • Registrasie van maatskappye, beslote korporasies en trusts
 • BBBEE - Advies oor implementering van strukture rakende swart ekonomiese bemagtiging (BBBEE)

Copyright © 2019 BKD Ouditeure. All right Reserved. | Designed & Hosted by Webnic